U principi picciriddu

 

 


(libera traduzione in siciliano de “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry)

Capitulu primu

Tantu tempu fa, quannu avia appena sei anni, ‘nto libru chi parrava da furesta, chi si chiamava “I storie da natura”, visti un disegnu veramenti beddu.
C’era un serpente boa mentri s’inghuttiva n’animali.
Cà c’è na copia di ’stu disegnu.

C’era scrittu: i boa, s’inghiuttunu animali, tutt’ interi, senza mancu masticalli.
Poi, siccomi non si rinesciunu a moviri, dommunu p’i sei misi, così rinesciunu a diggeriri megghiu.
Pinsai assai a ‘st’avventura di ‘sta giungla.
E allura, puru iò fici u me primu disegnu.
U me disegnu numeru unu. Era accussì:

Musstrai u me capolavoru a chiddi ‘ranni, e ci dumannai si u disegnu li spaventava.
Mi dissiru: “spaventare? E picchì mmai, unu sava spaventare ‘pi un cappeddu?”
Ma u me disegnu, non era un disegnu d’un cappeddu.
Era un disegnu d’un boa, chi diggeriva n’elefante.
E allura, appicchì putissiru vidiri chiddu chi era, fici u disegnu di tutt’u boa.
Ai ‘ranni, bisogna diccilli i cosi pi faglieli capiri.
U me disegnu numeru due. Era così:

‘Sta vota, mi dissiru di lassari perdiri u boa, sia fora chi dintra e pensari a geografia, a storia, all’aritmetica e a grammatiica.
E fu accussì, che a sei anni, iò rinunciai a chiida chi sarebbe potuto essere a me carriera gloriosa di pitturi.
I ‘ranni, non capisciunu nenti da suli e i picciriddi, si stancunu tutti i voti a diciri ogni cosa.
Allora, sciglii ‘na professione, e m’insignai a pilotare gl’areoplani.
Volai supra tuttu u munnu: e a geografia mi fu utili.
Tuttu d’un coppu, sacciu distinguiri a Cina dall’Arizona, e se unu si peddi ‘nta notti, tuttu ‘stu sapiri è di grandi aiutu.

Canuscia tanta genti importante `nta me vita, e pi´ tantu tempu stesi in mezzu ai `ranni.
I canuscìi propriu d´intra e i vaddai da vicinu.
Ma chiddu chi pensu diddi, è sempre a stissa cosa.
Quannu `ncuntravo a unu chi mmi pariva megghiu, ci faciva vidiri u disegnu numero uno, chi sabbai sempre cu´mmia.
E allura, ciccava di capiri si era na persona cumprensiva.
Ma tutti, omini e fimmini, dicivunu sempri: “E´ un cappeddu”
E allura, nun parrai di boa, di forest primitivi, di stidde.
Mi mittia o so livello. Ci parrava di bridge, di golf, di politica, di cravatte.
E iddu era cuntentu d´aviri cuntratu un omu tantu sensibbili.

Capitolu secunnu

Così, passai a me vita sulu, senza parrari cu nuddu, fino a sei anni fa, quannu mi succidiu un incidenti cull’aereo, ‘nto desertu du Sahara. Si rumpiu cacch’osa ‘nto muturi, e siccomi ‘un avia cu mmia nè un meccanicu , nè passeggeri, ciccai di riparari da sulu u muturi.
Era un fattu di vita e di morti, picchì avia acqua pi ‘na settimana.
A prima notti, mi addurmintai ‘nta sabbia, mille miglia da qualsiasi casa. Mi sintia più isolatu d’un marinaio abbandunatu ‘ntall’oceano, supra na zattera, dopu un naufragiu.
Vi immaginati a me meravigghia di sentirmi svegliatu all’alba da una vucina: “Mi disegni , pi ffavuri, ‘na pecura?”
“Cosa?”
“Disegnami ‘na pecura.”
Mi iazzai in pedi comu si m’avissi pigghiatu un fulmini.
Mi sricai l’occhi tanti voti e mi vaddai attentamenti tuttu intornu.
E vitti ‘na strurdinaria pessoncina chi mi stava vaddandu cu tanta serietà.

Accà, putiti vidiri u megghiu ritrattu chi riniscia a ffari diddu, cchiù taddi.
Ma u me disegnu, è menu affascinanti du modellu.
A cuppa ‘un è mia però. Cu lu scoraggiamentu di ‘ranni, quannu avia sei anni, a me carrera di pitturi, ‘un ‘mparai a disignari serpenti boa di dintra e serpenti boa di fora.
Ora vaddaa fissu l’improvvisa apparizione cu l’occhi fora dall’orbita.
Aviti a pinsari chi mi truvava a milli miglia da qualsiasi reggioni abbitata, eppuri u me umettu’un parria smarritu ‘nto mezzu da sabbia, ne tramortitu da fatica, o pa fami, o pa siti, o pa paura.
Quannu finalmenti potti parrari, ci dumannai: “Ma chi ffai accà?”
Comu risposta, mi ripitiu lentamenti comu si fussi ‘na cosa importanti: “ Pi ffavuri, mi disegni ‘na pecura?”
Quannu i cosi sunu accussì, non si pò discutiri.
Pi quantu mi parria assurdu, a mille miglia di ogni abbitazione umana, e cu periculu da morti, pigghiai ‘nta sacchetta un fogghiu di carta e a pinna stilografica.
Ma poi, mi vinni ‘nta testa chi i me studi si erunu concentrati ‘nta geografia, ‘nta storia, supra l’aritmetica e supra la grammatica e allura ci dissi, un po’ arraggiatu, chi ‘un sapia disignari. Mi rispunniu:
“’ ‘un m’interessa. Disegnami ‘na pecura…”
‘un n’avia mai disignatu ‘na pecura e allura fici pi iddu unu di chiddi disegni chi aviva fattu tanti voti: chiddu du boa da dintra; e mi meraviggiai di sentirmi dire: “No, no, no! ‘un vogghiu l’elefanti dintra u boa. U boa è assai periculusu e l’elefante, troppu ingumbranti. Unni vivu iò, tuttu è picciriddu. Mi sevvi ‘na pecura: disegnami ‘na pecura”.
Fici u disegnu.

U vaddò pibbeni e mi dissi: “No! ‘sta pecura è malaticcia. Fammini nautra.”
Fici nautru disegnu.

U me amicu si misi a rridiri gentilmenti, cu tanta indulgenza,
“U poi vidiri puru tu,” disse, “ chi cchista ‘un è ‘na pecura.
E’ un ariete. Avi i conna.
Rifici u disegnu a terza vota, ma fu rifiutatu com’allautri.

“Chista è troppu vecchia. Vogghiu ‘na pecura chi pò viviri tantu.
‘sta vota, a me pacenza avia finutu, vulia rimettiri a postu u me muturi.
Fici un quartu disegnu.
E dissi ‘sti cosi:
“Chista è sulu a so casetta, A pecura chi vulivi, sta caddintra.”

Mi meravigghiai a vidiri u visu du me giudici picciriddu chi s’illuminò. “Chistu è proprio chiddu chi ciccava.
Pensi chi ‘sta pecura ava bisognu di tanta erba?
“Picchì?”
“Picchi unni vivu iò, è tuttu picciriddu…”
“ Ci sarà abbastanza ebba pi idda, è molto picciridda a pecura chi ti desi”
S’abbassò supra u disegnu:
“Non così picciridda chi – oh vadda! – si misi a dommiri…”
E fu accussì chi cunuscia u principi picciriddu.

Capitulu terzu

Ci mittii un saccu di tempu pi capiri a unni vinissi.
U principi picciriddu, chi mi facia ‘na dumanna dopu l’autra, pariva chi mancu mi sintissi.
Accussì, quannu visti pa prima vota u mme aeroplanu, (‘nu disegnu picchì è trppu complicatu pimmia), mi dummannau
Chi è chista?”
’un è na cosa –vola. E’ ‘na aeroplanu. U mei”
Iò era tantu fieru di fargli sapiri chi vulavu.
E allura, gridò:
“Accomm’? Cadisti du cielu!”
“Si”, arrispunnii mudestamenti.
“Ah! Chista iè buffa…”
E u principi picciriddu si misi a rridiri, tantu chi mi siddiai.
Non vogghiu essiri babbiatu supra i me disgrazii.
E poi ricuminciò: “Allura, puru tu veni du cielu! Di quali pianeta si?”
Visti ‘na luci, ‘nto misteru da so presenza e ci ddumannai tuttu d’un coppu:
“Tu veni di nnautru pianeta?”
“Non mi dissi nenti, Si misi a moviri a testa e vaddò l’aeroplanu.”
“Certu chi cu’chiddu non poi veniri da troppu luntanu…”
E si misi a pinsari.
Poi, tirannu fora da sacchetta a pecura, si misi a vaddari u so tesoru.
Potiti immaginari comu iò fussi curiusu di chidda mezza confidenza supra “ll’autri pianeti”.
Ciccai di dumannarci qualchi autra cosa:
Da unnì chi veni, omu picciriddu? Aunni iè a to casa? Aunni vo puttari a pecura?
Mi rispunniu dopu tantu pinsari:
“Chiddu chi c’è di bbonu, iè ca cassetta chi mi dasti, servirà comu a casa ‘pa notti.
“Certu: E si si bbonu, ti dugnu puru ‘na codda pi ligari a pecura ‘nto ionnu. E un palettu.”
A me proposta, scannalio u principi picciriddu.
“attaccarla” Chi buffa idea! “
“Ma si ‘un l’attacchi, andrà in giru e si pirdirà…”
U mei amicu, si misi arridiri:
“Ma unni voi chi vva!”
“Di tutti i mensi. Dirittu davavti a idda…”
E u principi picciriddu mi dissi:
“’Un fa nnenti, è talmenti picciriddu da mia!”
E cu ‘na picca di malincunia, forsi, dissi ancora:
Davanti a iddu, ‘n si po’ annari tantu luntanu…”

Capitulu quartu.

Seppi così ‘na cosa assai importanti”
Chi u pianeta unni nasciu era pocu chiù ranni di ‘na casa.
Sapia chi oltri ai pianeti ranni comu a Terra, Giove, Marte, Venere a ccui si desi un nomi, ci ni sunnu ancora centinaia ancora chhiù picciriddi chi si vidunu appena cu telescopiu.

Quannu ‘n’astronumu scopri unu di chisti, ci dugna pi nomi un numuru.
Pensu veramenti chi u pianeta a unni veni u principi picciriddu iè l’asteroide B612.


‘stu asteroide, fu vistu ‘na sula vota da ‘n’astronimu turcu.
Fici allura ‘na ranni dimostrazioni da so scuperta a un Congressu Internaziunali d’Astronomia.

Ma coni si usava, nuddu u presi sul seriu. I ranni sunnu accussì.

Fortunatamenti, p’a reputazioni d’asteroide B612 un dittaruri turcu imposi o populu soi, sinnò i mazzava, di vestiri all’europea.

L’astronumu rifici a dimostrazioni ‘nto 1920, cu ‘n’abitu eleganti.
E ‘sta vota tuttu u munnu fu cu iddu.
Si vi cuntu tanti particulari sull’asteroide B612 e si vi dissi u numiru, iè propiu pi ranni chi amanu i cifri.
Quannu ci parrati di un nuovo amicu, mai si interessanu e cosi essenziali.
Nuddu dumanna mai: “Quale iè u tonu da so vuci?
Quali sunnu i so giochi preferiti? Colleziona farfalli? “
Ma vi dumannunu: “Chi età avi? Quanti frateddi? Quantu pisa? Quantu guadagna so padri? “ Sulu allura pensanu di cunuscillo. Se vui diciti ai ranni:


“Visti ‘na bedda casa cui mattuni rosa, cui gerani ‘nta finestra e chi culumbi supra u tettu” iddi ‘n’arrivanu a immaginarla.
Bisogna diri: “Visti ‘na casa di centomila liri” e allura dicinu: “Comu iè bedda”.
Accussì si vui ci diciti: “ ‘a prova chi u principi picciriddu esisti, è chi è tantu beddu, chi ridiva e chi vuliva ‘na pecura.
Quannu unu voli ‘na pecura, è a prova chi esisti”
Bè, iddi iazzirannu i spaddi e vi trattirannu comu picciriddi.

Ma si vui inveci ci diciti: “ U pianeta da unni viniva è l’asteriode B612, allura si cunvinciunu subutu e vi lassunu in paci cu i dumanni.
Sunnu fatti accussì. Non bisogna pigghiaririssa.

I picciriddi, hannu a esseri indulgenti cu i ranni.

Ma certu, nuiautri chi capemu a vita, nuiautri chi nun c’importa di numiri!
M’avissi piaciutu cuminciari ‘stu raccontu comi ‘na storia di fati.
M’avissi piaciutu diciri:
“C’era ‘na vota ‘n principi picciriddu chi viveva supra un pianeta pocu chiù ranni di iddu e avia bisognu di un amicu… “
Pi chiiddi chi capisciunu a vita, sarebbe statu chiù veru.

Picchì ‘un mi piaci chi u me libru si leggi alla leggera. E’ un dispiaciri ranni pimmia confidari ‘sti ricordi.Sunnu già sei anni chi u me amicu sinnannau ‘ca so pecura e iò cercu di non mu scoddu.
E’ tristi scuddarisi di n’amicu.

E pozzu puru iò divintari comu i ranni chi pensanu sulu ai cifri.
Ed iè pi cchistuchin cattai ‘na scatula cui culuri e cui matiti.
Non è facili disignari a me età, quannu ‘un si ficiru iautri tentativi chi chiddu du serpenti boadi fora, e du serpenti boa d’intra e all’età di sei anni.
Cercherò di fari ritratti chi si ssumignano tantu.
Ma ‘un sacciu si ci rinesciu.
Un disegnu va beni ma l’autru ‘un sumighia pi nennti.
Mi sbagghiu puru sull’altezza.
Accà, u principi picciriddu è troppu ranni.
Là è troppu picciriddu. Sbaghiu puru supra u culuri du vistitu.
E allura, tentu e tintennu, beni o mali.
Eè a fini, mi sbagghierò supra i particulari importanti.
Ma chistu bisogna chi mu pidduninu.

U me amicu ‘un mi dava mai spiegazioni. Forsi cridia chi iò fussi comu a iddu.
Iò, sfortunatamenti, ‘un sapia vidiri i pecuri attraversu a cassa.
Può darsi chi iò sugnu comi i ranni.
Sugnu invicchiatu.

——–


traduzione in siciliano a cura di Arthur, (nella foto) il quale ci ricorda che

***  Chiddu chi ccunta, ‘un si pò mai vidiri! (*) ***

(*) Che nell’originale di Antoine de Saint-Exupéry è il celeberrimo “L’essenziale è invisibile agli occhi…”

—–

Nella foto sotto, Arthur da grande (je piacerebbe…)

54 commenti

54 thoughts on “U principi picciriddu

 1. Per quella da grande, dici?
  🙂 🙂 🙂
  No, dai…spero di no!
  Nel caso poi la togli…siamo nel ponte del 25 aprile…chi vuoi che l’abbia mai vista…giusto quei cinque/seicento visitatori al giorno ihihihih 🙂

  "Mi piace"

 2. Ho qualche difficoltà a collegarmi con worpress, è normale?

  Comunque, guarda le due TREMENDISIE unite, insieme, che sparlottano di me…

  Ari_comunque, non dovevi pubblicare la mia foto, così adesso ci sarà il blog intasato, eh…sarà per questo che io faccio fatica?

  Ari_comunque_la_seconda_volta, tu scherzi, ma ho una foto al mare a 22 anni, non così muscoloso, ma a detta di ESPERTE, ero un GRAN FIGO.

  Per l’incoronazione, mi sa che dovrai aspettare ancora un po’, non prima comunque di aver finito di tradurre “u Principi Picciriddu”.

  Però sei stata carina e quasi, quasi, faccio un copia e incolla e la metto sulla carta d’identità.

  Che dici?
  Toglila che è meglio, non vorrei deluderti troppo, nel caso mi conoscessi. (non per altro, le ali le ho perse nell’ultimo atterraggio… )

  *** TREMENDA_Tremendisia! ***

  "Mi piace"

 3. …… errata corrige……
  dopo aver visto la foto di arthur da grande, mi correggo:

  anziché caloroso abbraccio…

  *** ASKGAEKGNAòJKKJGNAòKJUEFE4Y.. ***

  e, anziché bacio con lo scrocchio…

  DKYURGSKTIURYGTKJHK ,
  e poi ancora

  KAYGKFJHDSGFASJKHDGFKJDG e infine…

  *** KAYGFKJGSHJFKHYJKASFE.***

  tutto pi mmmiaaaaaa !!! Slurp !!!!

  "Mi piace"

 4. Antonella, tesoro, che piacevole sorpresa…

  Ricambio i tuo ASKGAKHJDNNNOKNàKPRNMKOMEOY… con: JBòOBJNENPàNEPNREGNR VBRNONARENBVAPRVNAPERBNAPRBNRININàPNIIPRENBNIPNERINBERB_NONREPIGHHER-OPONNREGAWSG-_JPNPNENRFGOIRERN GINERPNGRENRNGRNJNVBOERINGBINEFNVGBERNGIFEARNGàGJNBG NMNTPàROJTGHèER_IOBN__BòOOE—òPKWòPVF____òWDSKM PWEDWèMDFLMè–__-mPNMùMFèGEEG-…..DMMER-LEDWL,FVE—-Eò,WEàMMWEM-_-_-___-ò_ç_ç-òL,PMNMPEFRKEFK_(KLNàPNàNRENEBEFRB-..òàòF……..FEAPLMABàFDLMPFD..DF——–_-_-_-_-ò_ò—ç_–ç–ç—ò——______ç___JNONER). FRBIOLMKBKVGRESWQ.

  Scusami, vado a bere un bicchier d’acqua…

  Comunque, aspetto che tu possa riaffacciarti in questo bel salotto, ci (mi… ) manchi.

  Un bacione con trilpo scrocchiooo.

  "Mi piace"

 5. …troppo forte..Tra le 115 lingue in cui è tradotto il Piccolo Principe,possiamo dire che in siciliano non ci aveva pensato proprio nessuno!!
  Bel lavoro!!
  sarebbe davvero una bella prova, metterlo in scena….
  complimenti
  nunzy

  "Mi piace"

 6. Grazie Nunzy Conti, questi tuoi complimenti mi spronano a continuare.

  Sul metterlo in scena, chissà, potrebbe anche essere.
  Vienici ancora a trovare, la nostra Diemme è una padrona di casa meravigliosa e se fai un salto anche nel nostro “Angolo delle chiacchiere”, ti renderai conto di quanti siamo ciarlieri.

  *** Grazie! ***

  "Mi piace"

 7. Ciao Nunzy, io ero approdata al tuo blog già un po’ di tempo fa…ricordi? e tu al mio…
  Ora vedo con estremo piacere che hai fatto conoscenza anche con la padrona di casa Diemme e con Arthur, autore del testo in siciliano del Piccolo Principe, oltre che presenza fissa, nonchè colonna portante dell’angolo delle chiacchiere…ed un sacco di altre belle cose che imparerai a scoprire strada facendo.
  A presto rileggerti, appena riesco passo a trovarti, è sempre bello leggere le tue pagine.

  "Mi piace"

 8. ..certo cara Elle che mi ricordo di te…e di un “eclissi di cuore” che ha lasciato un impronta dentro di me!
  Anzi ne approfitto in questo accogliente “porto di emozioni vere “per chiederti se posso postare sul mio blog proprio ECLISSI DI CUORE?
  Grazie per i complimenti..ma anche il tuo blog ….non passa inosservato..
  nunzy

  "Mi piace"

 9. @diemme
  ciaocaradiemme…..sto incominciando da buon viandante a percepire la magia di questo luogo…
  è un oasi dove si torna volentieri a ristorarsi..e si incontrano proprio buoni compagni di viaggio!!

  Il testo del piccolo principe.in siciliano…continua a piacermi..
  e credo anche di cominciare a capire perchè!
  La prima volta l’ho letto con piacere..proprio per il respiro di sicilianità..che amo.
  la seconda volta ho avuto un illuminazione….ma si…pur mantenendo le stesse parole..si respira un contesto che permette di goderlo appieno come se la diversa traduzione restituisse -non privasse..la storia di alcunchè
  un abbraccio
  nunzy

  "Mi piace"

 10. Cara Nunzy…
  come ebbi modo di dire:

  Ormai questo blog
  senza il siculo Artù
  sarebbe un indiano
  senza il suo Manitù.

  Anch’io, leggendo U principi picciriddu in siciliano, percepisco che c’è qualcosa che viene aggiunto all’originale, che riesce a dare più dell’originale.
  D’altra parte, anche per lui, la classe non è acqua!

  "Mi piace"

 11. Lo so sì che sei timido… come mi disse quel mio amico? Hai l’umiltà delle persone intelligenti. Non hai voluto che mettessi il tuo nome sul titolo del blog, ma tanto non ce n’è bisogno… lo sanno anche i sassi ormai che questa è casa tua…

  "Mi piace"

 12. @cugino artù
  …io sto aspettando il seguito..sai!!!

  ***un segreto segretissimo***
  sto disperatamente tentando di mettere in scena con bambini sordi che hanno ricevuto l’impianto cocleare,proprio ilPICCOLO PRINCIPE..è un percorso lungo e difficoltoso ma così meravigliosamente arricchente da farmi scendere una lacrima ogni volta che quel mio “diverso”principe riesce a “dirla” la sua emozione!!
  .. dai una sbirciatina a
  http://www.lachiocciolina.org/

  "Mi piace"

  • Sì, è una delle cose più belle che Arthur ha fatto per questo blog, peccato che abbia interrotto… per un periodo mi ha detto “sono quasi pronti gli altri capitoli, ora te li mando” e poi….

   Ma forse il fatto che sia un’opera incompiuta la rende ancora più preziosa.

   "Mi piace"

 13. Sono tornata per un commento che ho trovato in spam e che si riferiva a questo post (ora semmai lo approvo), per vedere se esisteva un nesso con la risposta. Vado in fondo ai commenti e mi trovo un mio link che rimanda a qualcosa che non ricordo.

  Vado a vedere e trovo questa storia di una rosa blu (e chi ci conosce da tempo saprà che la rosa blu è mooooooolto attinente a questo post). Ora, siccome non voglio rischiare di perdermela, ve la riporto qui direttamente:

  La Rosa Blu
  Sentendo vicina la propria fine, l’imperatore della Cina volle trovare un marito per la sua unica figlia. Questa non era solo la più elegante e la più colta di tutte le fanciulle dell’impero, ma era anche di gran lunga la più bella. Aveva un unico neo: non voleva affatto sposarsi.
  Siccome il padre la supplicava, dichiarò che avrebbe accettato come sposo colui che le avesse portato una rosa blu. Appena furono a conoscenza della condizione, tutti i giovani principi e nobili dell’Impero si precipitarono alla ricerca di una rosa blu. Una ricerca vana. Uno dopo l’altro rinunciavano. Alla fine rimasero in tre.
  Il primo era il mercante più ricco dell’impero, più ricco dello stesso imperatore. Andò dal più grande alchimista del mondo che con filtri e liquidi colorati trasformò una rosa bianca in una perfetta rosa blu. Senza perdere tempo, il mercante portò la rosa al palazzo imperiale. La principessa impallidì, ma poi guardando la rosa disse: “Se una farfalla si posasse su questa rosa morirebbe avvelenata”. E gettò via la rosa con disgusto.
  Il secondo era il generale delle armate imperiali. Domandò al più abile gioielliere del mondo di fargli una rosa blu intagliata in uno zaffiro. Quando la principessa posò i suoi occhi color della notte sulla rosa che brillava vellutata come l’acqua del mare che riflette il cielo, disse: “Papà, non vedi che non è una rosa, ma solo uno zaffiro tagliato in forma di rosa?”.
  Il terzo pretendente era il figlio del Primo Ministro, un giovane, bello, colto, gentile. Fece lavorare per tre mesi tutti i migliori artisti del paese per creare una rosa blu di finissima porcellana.
  “La terrò perché è bellissima”, disse la principessa, “ma è solo un soprammobile”.
  Così anche il terzo pretendente fu rifiutato.
  Una bella sera d’estate, la principessa ammirava il tramonto dalla sua finestra, quando sentì qualcuno che cantava. Era un giovane poeta che passava di là per caso. I suoi occhi incontrarono quelli della fanciulla. Rimasero per un po’ in silenzio. Poi il giovane poeta disse dolcemente: “Io desidero sposarti”.
  “Ahimè!”, rispose la principessa. “Io sono la figlia dell’imperatore, e ho promesso di sposare solo colui che mi porterà una rosa blu. Finora nessuno c’è riuscito”.
  “La troverò”, disse il poeta.
  Il mattino dopo il poeta raccolse una rosa bianca e la portò all’imperatore. Questi la presentò alla figlia ridendo. La principessa prese la rosa e disse senza esitazione: “Oh, finalmente, ecco la rosa blu!”
  L’imperatore ci mise un bel po’ prima di riaversi dalla sorpresa. I ministri e i cortigiani cominciarono a mormorare: “Ma questa rosa non è blu…”.
  Ma la principessa replicò: “I vostri occhi non funzionano! Questa rosa è blu, ve l’assicuro. Guardate bene e vedrete che è di un blu meraviglioso!”.
  Tutta la corte tacque. La principessa sposò il poeta e furono felici per sempre.

  Si vede bene solo con il cuore. Dovremmo fidarci di più di lui.

  (fonte citata: La Rosa Blu
  Autore: Bruno Ferrero – Libro: Solo il Vento lo sa
  Casa Editrice: ElleDiCi)

  "Mi piace"

 14. Ancora una volta ho riletto i commenti, e ancora una colta sono stata trasportata in quel mondo incantato che sembriamo aver perso. Persino il video sotto al tuo nome, che sono andata a cliccare, risulta rimosso dall’utente e non ricordo più di quale canzone si trattasse: tu la ricordi?

  Elle, Antonella… gli indiani con e senza Manitù (e oramai è passato il senza, pare che il paganesimo non sia più di moda 😦 )

  Ieri ci pensavo ad Antonella, non so perché proprio ieri mi mancasse tanto: sarà una questione di congiunture astrali?

  Sarà perché la piscina in cui sto andando è quella in cui andavo con lei, e mi sono tornate in mente le folli risate che ci facevamo?

  Panta rei? Possibile che debba essere così?

  A proposito di piscina, vado, sennò faccio come il solito che faccio notte davanti al pc! 😛

  Buona giornata a tutti!

  "Mi piace"

 15. Pingback: Che sorpresa… « arthur…

 16. Salve a tutti ! Cavolo,questo si’ che e’ uno scoop…Arthur da piccolo somigliava molto al fratellino di Cristina D’Avena in “kiss me Licia” 😆 ,comunque un salutone al grande papy Artu’ !!

  "Mi piace"

  • Ma non l’avevi vista? Questa è la foto storica di Artù, la prima che avemmo da lui, e immortalata dalla foto di gruppo da lui realizzata, con noi due seduti accanto in prima fila (in atteggiamento compromettente).

   Lo scoop sarebbe vederne una recente… 😛

   "Mi piace"

 17. Hahahahaha 😆 no,non l’avevo mai vista ! Comunque non credo che Artu’ ci passi una sua foto recente cosi’ facilmente…dobbiamo prima escogitare un piano per convincerlo 😉

  "Mi piace"

  • Per carità, io ho rinunciato… poi scoprirò che ne ha seminate a iosa a tutte le fanciulle che ruotano attorno al suo blog!

   Posso sempre raccontarmi che di me ha soggezione, che ne dici? Che essere rifiutato da un’altra può sopportarlo e da me lo ucciderebbe, che ne pensi? Sai, quando una se la vuole raccontare, ci riesce benissimo!

   "Mi piace"

 18. No ma guarda che non c’e’ niente da raccontare,perche’ per me hai ragione tu !! Secondo me e’ proprio perche’ ha un debole per te che continua a rifiutare,e ti diro’ di piu’: papy pensa,in seguito alla richiesta delle foto,cose del tipo “E se non le piaccio ?? E se in queste foto vengo male ?? Meglio tenerla sulle spine e ammantarmi di fascino misterioso…” 😆 da uomo ti dico che secondo me e’ cosi’,e vediamo che rispondera’ papa’ Artu’ !! 😉

  "Mi piace"

  • O anche perché “l’essenziale è invisibile agli occhi” e lui vuole essermi essenziale?

   Eppure mi sono essenziali anche le persone che ho incontrato, e che ho potuto abbracciare… non potrei fare a meno di loro.

   "Mi piace"

 19. Che bello, come già detto sul blog di Arthur, l’ho aggiunta alla mia collezione di traduzioni del Piccolo Principe (ognuno ha le collezioni che si merita…)
  🙂

  "Mi piace"

  • @simple

   Sì, è bellissima. Arthur ha fatto dei grandi doni a questo blog, come io al suo (la poesia di presentazione nel suo “about”, quella sulla panchina e persino un intervento firmato Erzicovina) — link in arrivo, ora sto sotto pressione 😉

   La collaborazione, come direbbe il mio amico Bruno, “senza nulla a pretendere”, dà sempre ottimi frutti.

   Speriamo nel seguito della traduzione, io qui sono pronta con la ricerca delle illustrazioni.

   "Mi piace"

 20. Yes papa’ Artu’,iu sugnu 😀 !!! Ti faccio una proposta,un giorno potremo organizzare un diemmeraduno e arriveremo (per creare suspance) per ultimi,vestiti come due latin lover e accompagnati dal brano disco 70′( mica robetta !);tu con uno sguardo very cool farai danzare la mamma,e io emulo John Travolta con qualche dolce principessina presente,ci stai 😀 ??

  "Mi piace"

 21. Pingback: Arthur, “U Principi Picciriddu” e l’avventura mai finita | Diemme - La strada è lunga, ma la sto percorrendo

 22. Che nostalgia … c’ era anche a commentare l’ indimenticabile @Kinjo e chissà dove sarà ora, anche se spero vivamente che stia bene e ch mantenga la sua integrità fanciullesca !
  Cara Diemme, debbo confessarti che la tua grandezza da blogger è inferiore solo alla tua generosità di persona ! Hai infatti voluto dedicare il tuo Natale ad Arthur, ed è per questo che egli rivive in noi che lo conoscemmo e gli volemmo bene, Tu per prima !!!
  Bruno

  "Mi piace"

  • Rintracciato Kinjo… sta bene, e averlo risentito per me è stato un grande regalo di Natale.

   Solo uno manca all’appello… lui e la (sua?) beeeeeeeeep.

   Tu mi dirai “Lei che c’entra?”, ma credi che io non abbia nostalgia dei vecchi tempi? Credi che non vorrei riazzerare il contatore e tornare tutti a quell’antico affetto, che io per anni ho creduto sincero?

   "Mi piace"

 23. Questo, DM, è un regalo di Natale che fai ai tuoi lettori, specie a una lettrice siciliana come me.
  Non conoscevo questo lavoro di Arthur. E’ stato bravissimo. Rattrista non poterglielo più dire.
  Forse Arthur era originario del messinese, non so, ho notato piccole differenze dialettali con il catanese, la Sicilia è grande, comunque è stato bravissimo, non è facile scrivere in dialetto e mantenere, o anche aggiungere, la magia di questo libro senza tempo e senza confini.

  "Mi piace"

Dimmi la tua!

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.